nybanner

2022 Oba ýerlerinde tomus garyplygy azaltmak çäreleri.

wqfqwfg

2022-nji ýylyň 24-nji iýulynda garyplygy ýok etmek topary yssy günüň astynda garyplygy azaltmak çärelerini geçirdi.Bestn himiki garyplygy ýok etmek topary Yangaňfang obasynyň garyp maşgalalaryna öýme-öý baryp gördi we "heatylylyk ibermek, garyplara kömek etmek we halkyň ýüregini gyzdyrmak üçin oba ýerlerine baryp görüň" çärelerini geçirdi we garyp maşgalalara çyn ýürekden söýgi iberdi we halka hoşniýetli duýsunlar.Olar ýylylygy duýýarlar, kömek alýanlaryň bagtyny ýokarlandyrýarlar we garyp maşgalalaryň hakyky kynçylyklaryna düşünýärler.

Garyplygy ýok etmek topary oba girdi we öý hojalygyna girdi, her öýdäki adamlar bilen mähirli gürleşdi we kömek obýektleri bilen dyzdan gürleşdi, partiýanyň garyplygy azaltmak syýasatlaryny we çärelerini işjeň wagyz etdi we olar hakda jikme-jik öwrendi. önümçilikde, maşgala durmuşynda, çagalaryň bilim almagy, kesellerden dynmak we iş mümkinçiliklerinde işlemek.Subsidiýalar we subsidiýalar ýaly dürli taraplarda çözülmeli kynçylyklar we meseleler, şeýle hem garyplygy azaltmak boýunça maksatly iş üçin talaplar, pikirler we teklipler we ş.m.

wwqr2
wqf

Garyplygy ýok etmek topary soňky maşgala ýagdaýy, fiziki ýagdaýy we ýaşaýyş kynçylyklary barada has giňişleýin maglumat almak üçin garyp maşgala geldi we tüwi we nahar ýagy ýaly janly materiallary iberdi we garyp adamy öz eli bilen maşgala durmuşyny gowulaşdyrmaga höweslendirdi we der.Garyplygy azaltmak we garyplygy azaltmak garyplygy azaltmak bilen baglanyşykly syýasy jogapkärçilikdir.

Garyp maşgalalaryň köpüsi ýalňyz garry adamlar, sebäbi çagalary uzak wagt bäri başga ýerlerde işleýärler we gaty ýalňyz.Garyplygy ýok etmek topary diňe bir üpjünçilik ibermek bilen çäklenmän, öýlerini hem tertipleşdirdi.Garrylar gaty hoşal.

gqwqgwwqf

Jemgyýetçilik jogapkärçiligini ýerine ýetirmek, däp bolan ahlaklylyklary wagyz etmek we halkyň ýylylygy we ýylylygy barada alada etmek özboluşly talapdyr.Peýdalary we saglyk garyplygyny azaltmak boýunça bu agyr söweş bilen göreşiň.


Iş wagty: Awgust-09-2022