nybanner

Ary keramikasy

 • Ulag / motosikl üçin keramiki bal ary katalizator substraty

  Ulag / motosikl üçin keramiki bal ary katalizator substraty

  Katalizator göteriji esasan awtoulaglarda we beýleki ýokary temperaturaly işleýiş gazlarynda ulanylýar.Esasy material, zyňyndylaryň milli ülňülerine ýetmek üçin, katalizator, gazyň katalitik öwrülişi bilen örtülensoň, kordieritdir.Uly ýer meýdany, kiçi giňelme koeffisiýenti, ýokary güýç, suwuň ýokary siňdirilmegi we katalitik işjeň komponent bilen gowy gabat gelmek, çalt gyzdyrmak we ş.m. aýratynlyklary bar.

 • Atylylygy saklamak üçin RTO RCO keramiki bal ary

  Atylylygy saklamak üçin RTO RCO keramiki bal ary

  Temokary temperaturaly howa ýanmagy (HTAC), energiýa tygşytlaýjy we daşky gurşawy goramak bilen täze görnüşli ýanmak tehnologiýasydyr.Bu tehnologiýa ýylylygy siňdirmek we tersine klapan arkaly alternatiw ýylylyk ibermek, çykýan gazyň ýylylygyny iň ýokary derejede dikeltmek, soňra ýanmagy goldaýan howa we kömür gazyny 1000 ° C-den ýokary gyzdyrmak üçin iki regenerator ýasamakdyr. pes kalorili güýjiň pes ýangyjy hem yzygiderli ot alyp bilýär we ýokary derejede ýanýar.Heatylylygy saklaýan bal ary keramiki, ýylylyk çalşygy serişdesi HTAC-nyň esasy bölegi.

 • Döküm we gaz süzgüji üçin bal ary keramiki plastinka

  Döküm we gaz süzgüji üçin bal ary keramiki plastinka

  Bal ary keramiki süzgüji metal suwuk süzgüç üçin ulanylýar, mullit ýa-da kordierit keramikasy materiallaryndan ýasalýar.Üýtgeşik ýokary dykyzlykly göni gözenekli bal ary gurluşy, ajaýyp termiki zarba garşylygy, ýokary güýç, ýokary gözenek we belli bir ýer meýdany bilen.Şeýlelik bilen, siňdirilişini gowulandyrmak we ownuk hapalar ukybyny ele almak, metal däl hapalardan we gazdan dynmak, metal suwuklygy arassalamak, metal suwuklygy durnuklaşdyrmak we gämi duralgasyny azaltmak.Dökümiň ​​kemçilikli görkezijisini azaltmak bilen çäklenmän, kastingiň iş möhletini uzaltmak we kasting çykdajylaryny azaltmak bilen çäklenmän, kastingiň mehaniki ukybyny we daşky görnüşini ýokarlandyrýar.

  Keramiki bal ary süzgüji polat, demir, mis we alýumin we ş.m. ýaly guýma we guýma metallurgiýa ösümliklerine giňden ulanylýar eredilen metal suwuklykda.

 • Burningakmak üçin infragyzyl bal ary keramiki plastinka

  Burningakmak üçin infragyzyl bal ary keramiki plastinka

  Infragyzyl bal ary keramiki plastinka, gaz şöhleli gyzdyryjylarda giňden ulanylýar we şol programmalarda iň möhüm rol oýnaýar.Keramiki kafeliň örtülen gasynlanan üstü, bal arynyň dizaýn binýady bilen ajaýyp ýer we işleýän ýanýan ýeri üpjün edýär.Kafeliň mikro gözenekliligini ýokarlandyrmak üçin iň oňat çig mal we täze formula kabul etdik.Bu artykmaçlyklaryň hemmesi bilen kislorod gaz bilen doly garylýar, alawsyz ýanýar, ýokary infragyzyl şöhläni we ýagty ýylylygy çykaryp, 40% -50% energiýa çykdajylaryny tygşytlaýar.