nybanner

Biz hakda

“Pingxiang Bestn” himiki gaplaýyş kärhanasy

Kompaniýanyň tertibi

“Pingxiang Bestn Chemical Packing Co., Ltd.” 2007-nji ýylda döredildi, Himiki gaplamakda 14 ýyldan gowrak tejribesi bolan hünärmen öndüriji we eksportçy.Jiangxi welaýatynyň Pingxiang şäheri, Ösüş meýdançasy bolan “Hi-Tech” senagat parkynda ýerleşýäris.Önümlerimiziň hemmesi halkara hil standartlaryna laýyk gelýär we dünýäniň dürli bazarlarynda ýokary baha berilýär.

Bestn-iň maksady ilki bilen müşderi, önümiň hiline garamazdan, satuwdan öň ýa-da satuw hyzmatyndan soň müşderi üçin iň gowy zady etmek, doýýan müşderä iň gowy + N gezek ederis.

Esasy önümlerimiz keramiki köpükli arassalaýjy, bal ary keramikasy, keramiki, plastmassa we metal materiallarda tötänleýin we gurluşly himiki gaplamalar, plastmas lamella arassalaýjylary, MBBR Media, keramiki top, molekulýar elek, işjeňleşdirilen alýumin, nebit-himiýa himiýasynyň ähli görnüşlerinde ulanylyp bilner. prosesler we daşky gurşawy ulanmak we himiýa senagatynda, himiýa dökünleri senagatynda, koks senagatynda, hlor-aşgar senagatynda, şorlaşma, elektrik energiýasy, daşky gurşawy goramak, nebiti gaýtadan işlemek, kömür suwuklyga, derman, ýangyndan goramak we ş.m.

Üstünligimiz

Gowy enjamlaşdyrylan desgalarymyz we önümçiligiň ähli basgançaklarynda ýokary hilli gözegçilik bize müşderileriň umumy kanagatlanmasyny kepillendirýär.Mundan başga-da, ISO9001: 2008 şahadatnamasyny, SGS hasabatyny we ş.m. aldyk. Qualityokary hilli önümlerimiz we ajaýyp müşderi hyzmatymyz netijesinde ýedi yklymda dünýä derejesinde satuw ulgamyny gazandyk.Döredilen gününden başlap, kompaniýamyz “dogruçyl satuw, iň ýokary hilli, adamlara gönükdirilen we müşderilere peýdalar” ynamyny dowam etdirýär, müşderilerimize iň gowy hyzmatlar we iň oňat önümler hödürlemek üçin ähli zady edýäris .Biz jogapkärçilik çekjekdigimize söz berýäris hyzmatlarymyz başlansoň ahyryna çenli.Önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Biz siziň bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, zawodymyza baryp görmäge mähirli garşylaýarys.

Biziň sergimiz