nybanner

Keramiki top

 • Alýumina keramiki toplar, magdan gazyp almak üçin üweýji serişde

  Alýumina keramiki toplar, magdan gazyp almak üçin üweýji serişde

  Alýumini üweýji top, keramiki çig mallar we keramiki faktorlarda, sement zawodlarynda, emal zawodlarynda we aýna önümlerinde adatdan daşary ýokary dykyzlyk, gaty gatylyk, ýokary aşaga garşylyk sebäpli abraziw serişde hökmünde giňden ulanylýar.Abraziw / üweýiş prosesinde keramiki aballlar döwülmez, üwelen materiallary birleşdirmez.

 • Katalizator düşek goldaw serişdesi hökmünde 17-23% keramiki inert alýumina topy

  Katalizator düşek goldaw serişdesi hökmünde 17-23% keramiki inert alýumina topy

  Keramiki toplar (goldaw topy, inert topy we katalizator goldaw serişdesi diýlip hem atlandyrylýar) nebiti gaýtadan işleýän zawodda, gazy gaýtadan işleýän we nebithimiýa pudagynda katalitik prosesinde möhüm rol oýnady.Esasy wezipesi, gaplaýyş materialy hökmünde hereket etmek we şol bir wagtyň özünde reaktor gämileriniň içindäki ýokary basyş we temperatura sebäpli reaktor gämileriniň aşaky akymynda katalizator ýa-da adsorbent materiallarynyň bökmeginiň ýa-da ýitmeginiň öňüni almak üçin katalizator düşegini goldamakdyr. .Keramiki top 1/8 ″, 1/4 ″, 3/8 ″, 1/2 ″, 3/4 ″, 1 ″, 1¼ ”, 1½”, 2 ″ bolan birnäçe dürli ululykda gelýär.Ululygy gäminiň ýokarsynda we aşagynda dürli ölçegli keramiki top bilen gatlak boýunça tertipleşdirildi.
  Inert keramiki top, ajaýyp yzygiderliligi we ygtybarlylygy sebäpli dünýäde iň köp ulanylýan goldaw serişdesidir.Bu aýratynlyklara laýyk gelýän önümler, gaty ýokary durnuklylygy, ýokary mehaniki güýji we termiki zarba garşylygy bolan ýokary hilli himiki-farfor toýun materiallaryndan öndürilýär, bu olaryň hemmesini katalizatoryň ähli görnüşlerini goldamak üçin iň gowy saýlamaga öwürýär.

 • Pokary arassalyk inert Alumina keramiki top we gaplaýyş toplary

  Pokary arassalyk inert Alumina keramiki top we gaplaýyş toplary

  Keramiki toplar (goldaw topy, inert topy we katalizator goldaw serişdesi diýlip hem atlandyrylýar) nebiti gaýtadan işleýän zawodda, gazy gaýtadan işleýän we nebithimiýa pudagynda katalitik prosesinde möhüm rol oýnady.Esasy wezipesi, gaplaýyş materialy hökmünde hereket etmek we şol bir wagtyň özünde reaktor gämileriniň içindäki ýokary basyş we temperatura sebäpli reaktor gämileriniň aşaky akymynda katalizator ýa-da adsorbent materiallarynyň bökmeginiň ýa-da ýitmeginiň öňüni almak üçin katalizator düşegini goldamakdyr. .Keramiki top 1/8 ″, 1/4 ″, 3/8 ″, 1/2 ″, 3/4 ″, 1 ″, 1¼ ”, 1½”, 2 ″ bolan birnäçe dürli ululykda gelýär.Ululygy gäminiň ýokarsynda we aşagynda dürli ölçegli keramiki top bilen gatlak boýunça tertipleşdirildi.

  Alokary Alumina Ball 99% Denstone 99 Goldaw Media bilen deňdir.Himiki düzüminde 99 +% alfa alýumin we iň ýokary 0,2 wt% SiO2.Alýuminiýa düzümi we pes kremnisi (SiO2) sebäpli, ammiak gaýtadan işlemekde ikinji derejeli reformaçylar ýaly ýokary temperatura we bug goşundylary üçin örän oňat we ideal önüm, bu ýerde silikat aşaky enjamlary örtüp ýa-da katalizator düşegini hapalar.

  99% Alokary Alýumina topy örän ýokary ýylylyk aýratynlyklaryna eýedir, ýokary dykyzlygy ýokary temperatura garşylygy 1550 with, şeýle hem ýylylygy saklamak ýa-da deňagramlylyk serişdesi üçin gowy saýlaw.
  Iň ýokary himiki garşylygy üçin, polimerizasiýa meselesi bar bolan etilen guradyjylar ýaly olefin proseslerinde ulanmak üçin amatlydyr.

 • Gaplamak we üwemek üçin orta alýumin keramiki top

  Gaplamak we üwemek üçin orta alýumin keramiki top

  Orta -Alumina keramiki toplar, nebit, himiýa in engineeringenerçiligi, dökün öndürmek, tebigy gaz we daşky gurşawy goramak ýaly köp ugurda giňden ulanylýar.Reaksiýa gämilerinde katalizatorlaryň materiallaryny örtmek we goldamak we diňlere gaplamak üçin ulanylýar.Durnukly himiki aýratynlyklara we suwuň siňdirilişiniň pes derejesine, ýokary temperatura we ýokary basyşa garşy durýarlar, şeýle hem kislotanyň, aşgazanyň we käbir beýleki organiki erginleriň poslamagyna garşy durýarlar.Önümçilik döwründe temperaturanyň üýtgemegine çydap bilerler.Inert keramiki toplaryň esasy roly, gazyň ýa-da suwuklygyň paýlanyş nokatlaryny köpeltmek, we işjeňleşýän katalizatory pes güýç bilen goldamak we goramakdyr.