nybanner

Önümler

 • Imtp halka metal intaloks eýer gaplamasy

  Imtp halka metal intaloks eýer gaplamasy

  Metal Intalox Saddle IMTP, Amerikanyň Norton tarapyndan, eýer görnüşindäki halkanyň görnüşi bilen ikisiniň artykmaçlyklary arasynda işlenip düzüldi.Bir-biriniň üstünden düşmezlik we birneme ownuk dyrnaklardan belli bir derejede berkligi we berkligi üpjün etmek, gaz-suwuk agitasiýa, köpçülikleýin geçiriş güýçlendirmek üçin eýer şekilli gaplama halkasyndaky intaloks metal gurluşy. , şeýlelik bilen özboluşly çykyş döredýär.

  “Metal Intalox Saddle IMTP”, “Intel” -iň içerki görnüşindäki gulplary diýlip atlandyrylýar, ýokary halkara abraýyna eýe.Täze enjamlar, gaplanan diňler, plastinka diňleriniň beýikligi 35% -den pes, diametri 30% peselýär ýa-da basyş ýitgileriniň 10-30%, 20-60% peselmeginiň netijeliligini ýokarlandyrýar.Gury distilýasiýa distilýasiýa synag synagynyň ýerine içerki çyg, 20 göterim maýa goýumlaryny azaldyp biljekdigini görkezdi.Gysgaça aýdanyňda, halkanyň täze görnüşini ulanmak Intalox öndürijiligini ýa-da pes energiýa çykdajylaryny ýokarlandyryp, aýralyk netijeliligini ýokarlandyryp biler.

  Metal Intalox eýer, saýlamak üçin uglerod polat, poslamaýan polat 304, 304L, 410, 316, 316L we ş.m. ýaly dürli materiallar bolup biler.

 • Sowadyjy diň gaplaýyş plastik PP PVC Intalox eýer 25mm 50mm

  Sowadyjy diň gaplaýyş plastik PP PVC Intalox eýer 25mm 50mm

  Aýralygy we siňdiriş prosesinde, basyşy azaldýan enjamda giňden ulanylýar.Kükürdi sowmak ulgamy.Etilbenzol Tolueniň, Trimetilpentanyň we ş.m.

 • Köpçülikleýin geçirmek üçin plastik konjugat halkasy

  Köpçülikleýin geçirmek üçin plastik konjugat halkasy

  Plastiki konýugat halka gaplamakpolietilen (PE), polipropilen (PP), güýçlendirilen polipropilen (RPP), poliwinil hlorid (PVC), hlorlanan poliwinil hlorid (CPVC) we poliwiniliden florid (PVDF) ýaly ýylylyga çydamly we himiki poslama çydamly plastmassalardan ýasalýar.

 • Akwarium esbaplary Balyk tanky süzgüçli top Plastiki bio top

  Akwarium esbaplary Balyk tanky süzgüçli top Plastiki bio top

  Bio top akwarium tankynda, howuz süzgüçinde we balyk hojalygynyň suwlaryny arassalamakda daşarky we basyşly süzgüçler üçin ideýa.

 • Asma biofilm gaplaýyş serişdesi Plastiki kapas topy suwy bejermek üçin ýüzýän topy asdy

  Asma biofilm gaplaýyş serişdesi Plastiki kapas topy suwy bejermek üçin ýüzýän topy asdy

  Asma top örtük materialy, dynç alyş palçyksyz asylan örtük materialynyň bir görnüşidir, bu hapa suwlary arassalamak üçin köp sanly materiallaryň esasynda işlenip düzülen iň soňky önümdir.
  Sferik asma doldurgyç, gözenekli aýlanýan sferik asma doldurgyç diýlip hem atlandyrylýar, dürli içerki hapa suwlary arassalamak we biofilm arassalamak tehnologiýalary üçin işlenip düzülen önümleriň iň soňky tapgyry.Lagymyň biohimiki bejergisinde doly üç ölçegli gurluşy bar, uly ýerüsti meýdany bar, gönüden-göni ýerleşdirilýär, düzedilmeli däl, filmi asmak aňsat we petiklenmeýär.

 • SS304 304L 316L 316L metal kaskad mini halkasy, çeňňek CMR

  SS304 304L 316L 316L metal kaskad mini halkasy, çeňňek CMR

  Kaskad mini halkasy uglerod polat, poslamaýan polat ýa-da alýumin garyndysy we ş.m. ýaly materiallardan ýasalýar. Önümde inçe diwar, ýylylyga çydamly, ýokary erkin göwrüm, ýokary kuwwatlylyk, pes garşylyk, ýokary aýralyk netijeliligi we ş.m. ýaly aýratynlyklar bar.Aýratynam, wakuum astyndaky düzediş diňlerine termosensiw, çüýräp bilýän, polimerizasiýa edilip bilinýän ýa-da kokel ulgamlaryny bejermek üçin amatlydyr, şonuň üçin nebithimiýa senagatynda, himiki dökün senagatynda we daşky gurşawy goramakda we ş.m. diňleri gaplamakda giňden ulanylýar.

   

   

 • 16-76mm poslamaýan polatdan ýasalan halka gaplaýan metal diň SS304 konýugat halkasy konýugat halkasy metal

  16-76mm poslamaýan polatdan ýasalan halka gaplaýan metal diň SS304 konýugat halkasy konýugat halkasy metal

  Metal Conjugate halkasy has gowy gidrodinamika we köpçülikleýin geçiriş ýerine ýetirijiligine eýedir.Egri gapyrganyň gurluşy we degişli uzynlygy sebäpli nokat kontaktlary bar we ol çekilmez.Düzülen gaplamanyň häsiýeti bolan birmeňzeş boşluklar we pes basyş.
  Arassalamakda, gazy siňdirmekde we desorpsiýa ulgamynda giňden ulanylýar.Uly akym, pes basyş peselmegi, ýokary geçiriş, elastik öndürijilik ýaly aýratynlyklary bar.Vokary vakuum arassalaýjy diň, ýylylyga duýgurlyk prosesi, aňsat dargamak, polimerizasiýa we uglerod çökündi materiallary.

 • 50mm 75mm metal telleret halka metal habarçy Rosette halka poslamaýan polat tötänleýin gaplamak

  50mm 75mm metal telleret halka metal habarçy Rosette halka poslamaýan polat tötänleýin gaplamak

  Metall Tellerette Ellips ýaly gaplamak köp sanly sirklerden ýasalýar.Gaplamak lakuna ýokary suwuklygy sebäpli, gaz-suwuk aragatnaşygyň wagtyny uzaldýar, geçirişiň netijeliligini ýokarlandyrýar, Uly boşluga, pes basyşyň peselmegine, ýeterlik gaz-suwuk aragatnaşygyna, pes agramyna eýe.

 • 15mm 30mm 50mm poslamaýan polat super raschig halkasy bilen gaplanan metal tötänleýin diň

  15mm 30mm 50mm poslamaýan polat super raschig halkasy bilen gaplanan metal tötänleýin diň

  “Raschig Super-Ring” 30% -den gowrak ýük göterijilik ukybyna, takmynan 70% pes basyşa we köpçülikleýin geçiriş netijeliligine adaty metal gaplamalardan 10% -den ýokarydyr.“Super Raschig halkasynyň” dizaýny, häzirki zaman agyr gaplamak üçin pudagyň talaplaryna iň amatly çözgüt hödürleýär. “Raşig Super-Ring” nebithimiýa, dökün, daşky gurşawy goramak pudaklary we ş.m. gaplanan diňinde giňden ulanylyp bilner.Aýratynam wakuum distillasiýa diňi üçin amatly.

 • Poslamaýan polat altyburçly bal ary ýapgyt metal Lamella poslamaýan polat altyburçly bal ary

  Poslamaýan polat altyburçly bal ary ýapgyt metal Lamella poslamaýan polat altyburçly bal ary

  Metal turbalary ýerleşdirýän köpçülikleýin habar beriş serişdeleri giň ulanylyş diapazony, ýokary bejeriş täsiri we kiçi hünär meýdany ýaly artykmaçlyklara eýedir.Girişdäki çägeleri aýyrmak, umumy senagat we içerki suw üpjünçiligi, kanalizasiýa ýagyşlary, ýagy bölmek we guýruk konsentrasiýasy we ş.m.

 • Absorber diňi üçin 250Y 350Y 500Y metal gasynlanan gurluşly goldaw gaplamasy

  Absorber diňi üçin 250Y 350Y 500Y metal gasynlanan gurluşly goldaw gaplamasy

  Düzedilen gaplama iki esasy konfigurasiýada bar: X we Y. Y gaplamalarynda, ikisinde has ýygy bolan, gorizontaldan 45 dereje burçda tekizlenýär.Beýleki tarapdan, X gaplamalarda 60 dereje meýilli bolup, pes basyş peselmegini üpjün edýär, bu bolsa ýokary kuwwatly programmalar üçin has amatly bolýar.

  Köpçülikleýin geçiriş netijeliligini ýokarlandyrýan birmeňzeş suwuk paýlanyşy we ýerüsti çyglylyk ukybyny güýçlendirýär.Gurluşyň beýikligi rulon üçin 50-200 mm, gaplamak diametri 1,5 m-den uly bolanda bloklarda taýýarlanýar.

  Gasynlanan metaldan dik gatlaklardan, gasyn burçy goňşy listlerde tersine öwrülip, ​​ýapgyt akym kanaly bilen açyk gurluşy emele getirýär.Gurluşy diňe bir suwuklygyň paýlanyşyny üýtgedip bilmez, eýsem geçiriş netijeliligini hem ýokarlandyryp biler.

   

 • Köpçülikleýin geçirmek üçin metal poslamaýan stell raschig halkasy

  Köpçülikleýin geçirmek üçin metal poslamaýan stell raschig halkasy

  Metal Rasching halkalary köp uglerod we poslamaýan polatdan (ss304 316 410… we ş.m.) bar.1914-nji ýyldan başlap, F.Raşig diňi gaplamak üçin bu görnüşli halkany oýlap tapandan bäri, tötänleýin diň gaplamak giňden ösdürilipdir.Bridge Raschig halkasy indi köp programmalarda ulanylýar, ýöne esasanam katalizator düşeklerini goldamakda.Aşakdaky maglumatlar, görkezilen material galyňlygyndaky poslamaýan polatdan (AISI304) degişlidir.Elýeterli beýleki materiallar: 304, 304L, 410, 316, 316L ýaly uglerod polat, poslamaýan polat.

123456Indiki>>> Sahypa 1/7