nybanner

Keramiki diň gaplamak

 • Atylylyga garşylyk keramiki pall halka diňiniň gaplanylyşy

  Atylylyga garşylyk keramiki pall halka diňiniň gaplanylyşy

  Keramiki pall halkasy, Raschig halkasyndan döredilen nusgawy tötänleýin gaplamanyň bir görnüşidir.Adatça, silindr diwary boýunça iki gat penjire açylýar.Her gatda, halkanyň oklaryna içerde egilýän bäş sany liga bar, bu metal pall halkasyna we plastmassasyna meňzeýär.Emma ligularyň gatlagy we mukdary beýiklige we diametriň üýtgemegine görä üýtgäp biler.
  Adatça, açylýan ýer silindr diwarynyň umumy meýdanynyň 30% -ini tutýar.Bu dizaýn, buglaryň we suwuklygyň paýlanyşyny gowulandyrmak üçin halkanyň iç ýüzünden doly peýdalanyp, bu penjirelerden bug we suwuk akymlara erkin kömek edýär.Aýralyk netijeliligini hem ýokarlandyryp biler.
  Keramiki pall halkasy ajaýyp kislota garşylygy we ýylylyga garşylygy bar.Gidroflor kislotasyndan başga dürli organiki kislotalaryň, organiki kislotalaryň we organiki erginleriň poslamagyna garşy durup biler we ýokary ýa-da pes temperatura şertlerinde ulanylyp bilner.
  Netijede, amaly diapazon gaty giňdir.Guradyjy sütünlerde, siňdiriji sütünlerde, sowadyjy diňlerde, arassalanan diňlerde we himiýa senagatynda, metallurgiýa senagatynda, kömür gaz senagatynda, kislorod öndürýän senagatda we ş.m. ulanylyp bilner.

 • Himiýa senagatynda sowadyjy diňler üçin diň gaplaýyş halkaly keramika

  Himiýa senagatynda sowadyjy diňler üçin diň gaplaýyş halkaly keramika

  Keramiki raschig halkasy tötänleýin gaplamanyň ilkinji ösüşidir.Simpleönekeý görnüşi, beýikligi we diametri deňdir.“Raschig” uly göwrümli halkalar (100mm ýa-da ondanam köp), tutuş tapmany doldurmak bilen umumy düzgünleri aňladýar, 90 mm ululykdaky raschig halkalary, adatça, ýükleme belgisini ulanýar.

 • Keramiki süzgüçli media tötänleýin gaplamak, RTO ösümlikleri üçin keramiki sapak halkasy

  Keramiki süzgüçli media tötänleýin gaplamak, RTO ösümlikleri üçin keramiki sapak halkasy

  Keramiki azaldýan halka, esasan daş ýüzüni ýokarlandyrmak we geçiriş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin içindäki bölekler bilen rasigig halkasyndan taýýarlanan gaplama.

 • Minara gaplamak üçin ýylylyga garşylyk keramiki gurluşly gaplama

  Minara gaplamak üçin ýylylyga garşylyk keramiki gurluşly gaplama

  Keramiki gurluşly gaplama meňzeş geometrik dizaýnyň köp gaplaýyş bölümlerinden durýar.Gasynlanan minara gaplamak diýilýän paralel görnüşde silindr birliklerine ýerleşdirilen gasynlanan listler.Bular ýokary netijeli gaplamagyň bir görnüşi, boş gaplamakdan birnäçe esse ýokary.Olarda pes basyşly düşmegiň hili, işleýiş çeýeligi ýokarlanmagy, iň pes güýçlendiriji täsiri we boş minara gaplamak bilen deňeşdirilende iň ýokary suwuk bejergisi bar.

 • Himiki senagat skrablary üçin diň gaplaýyş keramiki kaskad mini halkasy

  Himiki senagat skrablary üçin diň gaplaýyş keramiki kaskad mini halkasy

  Keramiki kaskad mini halkasy guradyjy sütünlerde, siňdiriji sütünlerde, sowadyjy diňlerde, himiki senagatda, metallurgiýa pudagynda, kömür gaz pudagynda, kislorod öndürýän we ş.m. ulanylyp bilner.

 • Alokary Alýumina Honecycomb ýylylyk çalşyjy keramiki önüm / mehaniki enjamlar üçin süzgüç katalizatory

  Alokary Alýumina Honecycomb ýylylyk çalşyjy keramiki önüm / mehaniki enjamlar üçin süzgüç katalizatory

  Bal ary katalizator göterijisi, esasan, ýokary arassalyk alýumin oksidini çig mal hökmünde ulanýar, Gazyň we suwuklygyň paýlanyşynyň täsirini gowulandyrmak üçin gazyň we suwuklygyň ýokary gözenek boşlugyny, gazda we suwuklykda segmentasiýa derejesini ulanyň, şeýlelik bilen gazyň we suwuklygyň reaksiýa netijeliligini ýokarlandyrýar. .Adaty önümler bilen deňeşdirilende paýlamagyň netijeliligini 300-400 göterim ýokarlandyryp bolar.

 • RTO üçin keramiki intaloks eýerleri

  RTO üçin keramiki intaloks eýerleri

  Keramiki intaloks eýerlerinde ajaýyp kislota garşylygy we ýylylyga garşylygy bar.Gidroflor kislotasyndan başga dürli organiki kislotalaryň, organiki kislotalaryň we organiki erginleriň poslamagyna garşy durup biler we ýokary ýa-da pes temperatura şertlerinde ulanylyp bilner.Netijede, amaly diapazon gaty giňdir.Guradyjy sütünlerde, siňdiriji sütünlerde, sowadyjy diňlerde, himiýa senagatynda, metallurgiýa pudagynda, kömür gaz senagatynda, kislorod öndürýän senagatda we ş.m. ulanylyp bilner Keramiki intaloks eýer, azalýan çukur ýarym tigiriniň gurluşy bilen açylýan gapdyr. gaplamanyň arasyndaky gapak we giňişligi ulaldyň, şonuň üçin köpçülikleýin geçiriş ýüzüniň elýeterliligi netijeli öser we amatly suwuk paýlamak ukybyna eýe.

 • Nebit-himiýa senagaty üçin diň gaplaýyş grafit uglerod raşig halkasy

  Nebit-himiýa senagaty üçin diň gaplaýyş grafit uglerod raşig halkasy

  Uglerod (Grafit) Rasching halkasy, keramika, plastmassa we metal ýaly beýleki materiallardan ýasalan gaplamalaryň aňsat zaýalanyp bilýän HF, güýçli kislota ýa-da güýçli aşgar gurşawynda güýçli garşylyk bilen tapawutlanýar.

 • Guradyjy sowadyjy diň üçin keramiki kesiş halkasy gaplamak

  Guradyjy sowadyjy diň üçin keramiki kesiş halkasy gaplamak

  Keramiki haç halkasy, ideýada köpçülikleýin geçirişiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin süzgüçiň üstki meýdanynyň köpelmegine esaslanýar we täze keramiki gaplamany işläp düzýär, gurluşy kesiş bölümindäki rasig halkalaryna goşulýar.Umuman aýdanyňda, uly göwrümli gaplama, diňe arassa üýşmek üçin ulanylýar, häzirki haç halkasy köplenç aşaky goldawy bilen agaç paýlaýyş gatlagy hökmünde ulanylýar.Keramikanyň 80-150mm ululygy, halka ýüzük materialyny goldamak üçin ulanylyp bilner, gözenek 60% -den ýokary.

 • Atylylyk izolýasiýasy we ýangynyň öňüni almak keramiki süýüm alýumin silikat wilkasy

  Atylylyk izolýasiýasy we ýangynyň öňüni almak keramiki süýüm alýumin silikat wilkasy

  Alýumin silikat dakylýan ýeň, käwagt alýumin-mis-sink eritýän peçiň çykmagy üçin asbest wilkasy we izolýasiýa gapagy hem diýilýär.

 • Guradylan diň gaplamak üçin keramiki super intaloks halkasy

  Guradylan diň gaplamak üçin keramiki super intaloks halkasy

  Intaloks eýerleri guradyjy sütünlerde, siňdiriji sütünlerde, sowadyjy diňlerde, süpüriji diňlerde we himiýa senagatynda, metallurgiýa senagatynda, kömür gaz pudagynda, kislorod öndürýän senagatda we ş.m. ulanylyp bilner.